CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN CHÂU Á

Những quy định mới về điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

Theo quy định của pháp luật, chủ đầu tư dự án bất động sản (BĐS) được quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS khi đáp ứng những điều kiện về dự án muốn chuyển nhượng, chủ đầu tư chuyển nhượng dự án và chủ đầu tư nhận chuyển nhượng.

Cụ thể, chủ đầu tư dự án BĐS được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS cho chủ đầu tư khác để đầu tư tiếp khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định về việc đầu tư được chấp thuận bằng văn bản.

Tuy nhiên, các chủ đầu tư cần phải lưu ý rằng, không phải tất cả các dự án BĐS đều được phép chuyển nhượng mà việc chuyển nhượng dự án BĐS chỉ được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

1. Điều kiện để dự án được chuyển nhượng:

Dự án phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch tổng mặt bằng hoặc quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt;

Phần dự án, dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong vấn đề bồi thường, giải phóng mặt bằng. Với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thì phải hoàn thành các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo đúng tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;

Dự án chuyển nhượng không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để thực hiện quyết định hành chính của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc để bảo đảm thi hành án;

Dự án không có quyết định thu hồi đất, thu hồi dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; nếu có vi phạm trong quá trình thực hiện dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt đó.

Chủ đầu tư muốn chuyển nhượng dự án BĐS phải đáp ứng các điều kiện
theo quy định của pháp luật (ảnh minh họa)

2. Điều kiện đối với các chủ đầu tư:

Chủ đầu tư dự án BĐS được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS cho chủ đầu tư khác để tiếp tục tiến hành đầu tư kinh doanh nếu bảo đảm các nguyên tắc chuyển nhượng quy định ở Điều 48, Luật Kinh doanh BĐS và đáp ứng đầy đủ các điều kiện chuyển nhượng quy định ở Điều 49, Luật Kinh doanh BĐS.

Chủ đầu tư chuyển nhượng phải có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với một phần hoặc toàn bộ dự án chuyển nhượng.

Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng phải đáp ứng các điều kiện sau: Là doanh nghiệp kinh doanh BĐS, phải có đủ năng lực tài chính và cam kết sẽ tiếp tục việc thực hiện đầu tư xây dựng, kinh doanh theo các đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ và nội dung dự án. Bên cạnh đó, việc chuyển nhượng phải bảo đảm các nguyên tắc sau: Không làm thay đổi nội dung của dự án, Không làm thay đổi mục tiêu của dự án; Đảm bảo quyền lợi của các bên liên quan và khách hàng.

Khi được nhận chuyển nhượng dự án BĐS, chủ đầu tư nhận chuyển nhượng sẽ có các quyền lợi sau: Được đăng ký biến động vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc được cấp Giấy chứng nhận; Không phải làm lại quy hoạch xây dựng, hồ sơ dự án và Giấy phép xây dựng của dự án nếu không có sự thay đổi về nội dung đồng ý quyết định đầu tư, chủ trương đầu tưcủa dự án.

*** Tuy nhiên, trong quá trình được xét duyệt hồ sơ và đi vào chuyển nhượng thì chủ đầu tư chuyển nhượng BĐS và chủ đầu tư nhận chuyển nhượng BĐS phải tuân thủ và làm đầy đủ thủ tục chuyển nhượng dự án BĐS.

+ Về các dự án do UBND cấp tỉnh chấp thuận đầu tư (quyết định đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, văn bản chấp thuận đầu tư), chủ đầu tư chuyển nhượng phải gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị cho phép chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án tới UBND cấp tỉnh nơi có dự án hoặc cơ quan đã được UBND cấp tỉnh ủy quyền.

+ Chủ đầu tư phải thông báo trước 15 ngày trên phương tiện thông tin đại chúng.

Cụ thể: Chủ đầu tư chuyển nhượng có nghĩa vụ cùng với bên chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án BĐS  lập hồ sơ và nộp cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định.

Trong thời hạn 45 ngày tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, UBND cấp tỉnh có nghĩa vụ tổ chức thẩm định theo đúng quy định, lấy ý kiến của bộ xây dựng và bộ quản lý chuyên ngành báo cáo Thủ Tướng Chính Phủ ra quyết định.

Tin tiếp theo

Chat Live Facebook